Osobní finanční asistence

Váš osobní finanční lékař, trenér a psycholog

Tarify Osobní finanční asistence

Popis služeb

Aktualizace portfolia pojistných smluv

Poskytovatel asistuje Odběrateli při aktualizaci jeho portfolia pojistných smluv. Odběratel je Poskytovatelem informován o aktuální situaci na trhu, aby měl Odběratel možnost zvolit si optimální řešení. Obsahem této služby je také obecné informování o vývoji a možnostech na pojistném trhu za účelem zvyšování znalostí Odběratele, jeho finanční gramotnosti a orientace na pojistném trhu.

Aktualizace portfolia úvěrů

Poskytovatel asistuje Odběrateli při aktualizaci jeho portfolia úvěrových smluv. Odběratel je Poskytovatelem informován o aktuální situaci na trhu, aby měl Odběratel možnost zvolit si optimální řešení. Obsahem této služby je také obecné informování o vývoji a možnostech na úvěrovém trhu za účelem zvyšování znalostí Odběratele, jeho finanční gramotnosti a orientace na úvěrovém trhu.

Aktualizace portfolia investic

Poskytovatel asistuje Odběrateli při aktualizaci jeho portfolia investičních smluv. Odběratel je Poskytovatelem informován o aktuální situaci na trhu, aby měl Odběratel možnost zvolit si optimální řešení. Obsahem této služby je také pravidelné obecné informování o vývoji a možnostech na finančním trhu, příp. osvětové a metodické informace a materiály, to vše za účelem zvyšování znalostí a kompetencí a finanční gramotnosti Odběratele. Na vyžádání je Odběratel Poskytovatelem informován o aktuálních zvýhodněných nabídkách na trhu v obecné rovině.

On-line finanční aktuality

Odběrateli jsou přes evidovanou e-mailovou adresu zasílány novinky a informace z finančního trhu. Odběratel je informován o případných ekonomických změnách a novinkách týkajících se finančních produktů a očekávaného vývoje na finančním trhu a finančních produktů. Odběratel má možnost položit Poskytovateli jakýkoliv upřesňující dotaz týkající se těchto finančních produktů.

Obecná konzultace s finančními odborníky pro soukromé účely

Odběratel může využít možnosti získat všeobecné informace týkající se různých oblastí finančního trhu – pojištění, úvěry, hypotéky, poradenství v oblasti výnosnosti investičních nemovitostí apod.

Poradce na telefonu

Poskytovatel zajistí Odběrateli přímý kontakt na Odběratelem zvoleného finančního poradce, na kterého se může obrátit při řešení aktuálních otázek a problémů týkajících se obecně finančního trhu a jeho produktů.

Garance EUCS

Odběratel má právo na zajištění bezplatného zastoupení společností EUCS a s ní spolupracující advokátní kanceláří / advokátem při vzniku pojistné události ze životního a úrazového pojištění, havarijního pojištění, pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti. Odběratel má rovněž právo na zajištění bezplatné konzultace nároků z jiných oblastí pojištění se zvýhodněnými podmínkami případného zastoupení pro řešení nezaviněných dopravních nehod a pracovních úrazů. Kompletní podmínky služby najdete níže.

Komplexní zpracování administrativy

Poskytovatel poskytuje Odběrateli administrativní činnosti související s jeho majetkem; např. získání příslušných formulářů a podkladů k vyplnění Odběratelem, administrativní zpracování a zaslání potřebných dokumentů na jednotlivé instituce a zároveň vedení evidence odeslané dokumentace pro případné reklamace ve vztahu k institucím. U spotřebitelských úvěrů má Odběratel právo na bezplatné zpracování administrativy související s těmi spotřebitelskými úvěry, u kterých Poskytovatel obdržel odměnu přímo od jejich poskytovatelů.

Aktualizace finančního plánu 1× za 24 měsíců

Poskytovatel asistuje Odběrateli při řešení otázek týkajících se jeho finanční situace a celkového majetku. Odběratel má právo na osobní schůzku 1× za 24 kalendářních měsíců, na které je mu prezentován přehled stávajícího portfolia produktů a majetku a plnění finančních cílů. Podle informací sdělených Odběratelem jsou na schůzce aktualizovány finanční cíle Odběratele, jeho cashflow a podklady pro finanční plán.

Právní klinika EUCS

Odběratel má právo na zajištění bezplatné konzultace v případě jakékoli pojistné události nebo právního problému z běžného občanského života. V případě pojistné události ze životního a úrazového pojištění, havarijního pojištění, pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti vzniká Odběrateli právo na zajištění bezplatného zastoupení společností EUCS a s ní spolupracující advokátní kanceláří / advokátem při uplatňování práv z pojištění a vymáhání nároků z pojištění. Pro jiné oblasti pojištění má Odběratel právo na zajištění zastoupení za zvýhodněných podmínek. Při řešení právních problémů nad rámec bezplatné konzultace má Odběratel právo na zajištění pomoci specializovaného advokáta nebo odborníka za zvýhodněných podmínek. Kompletní podmínky služby najdete níže.

Přehled změn finančního majetku

Odběrateli je v daném časovém horizontu předložen aktuální přehled stavu produktů a naspořených finančních prostředků ve srovnání s minulým obdobím.

On-line archivace produktové dokumentace

Odběratel může nechat ukládat a archivovat dokumentaci k produktovému portfoliu na cloudovém úložišti či vlastním serveru Poskytovatele (dále jen "datové úložiště"), který má Poskytovatel pro tento účel zřízený. Na základě domluvy je produktová dokumentace Odběratele na datovém úložišti Poskytovatele průběžně shromažďována. Může zahrnovat i dokumenty a smlouvy o finančních a jiných produktech, které Odběratel sjednal s jinými osobami, či v rámci Služby optimalizace domácnosti. Odběratel má možnost kdykoli předat Poskytovateli dohodnutým způsobem dokumenty, které chce do produktové dokumentace zařadit. Poskytovatel převzaté dokumenty vyhodnotí a v návaznosti na jejich obsah případně vyrozumí Odběratele o nutnosti podniknout určité kroky, či dokument rovnou zařadí na datové úložiště. Poskytovatel si vyhrazuje právo nezařadit na datové úložiště dokumenty, jejichž důležitost, typ nebo obsah jsou dle jeho názoru nezpůsobilé k uchovávání na datovém úložišti, a to zejména z hlediska bezpečnosti a ochrany osobních údajů. O takové skutečnosti vyrozumí Odběratele. Odběratel má současně právo požadovat, aby byla část nebo celá produktová dokumentace vyřazena z datového úložiště a předána jemu či třetí osobě podle Odběratelových dispozic. Poskytovatel produktovou dokumentaci na datovém úložišti archivuje a třídí podle typu. Pokud to datové úložiště umožňuje, zřídí Poskytovatel Odběrateli nepřetržitý on-line přístup k jeho dokumentům, a to včetně kompletního přehledu uložené dokumentace. Služba nezahrnuje věcné hodnocení obsahu dokumentů, vyhodnocování výročí a splatnosti ani kontrolu korespondence, není-li to výslovně sjednáno. Dokumenty, které je dle zákona Poskytovatel povinen pro Odběratele uchovávat v rámci poskytnutých regulovaných služeb, jsou uchovávány Poskytovatelem zdarma.

Krizový plán pro rodinu

Odběrateli je vypracován krizový plán pro rodinu pro případ nenadálé události, který obsahuje přehled a evidenci jeho významného movitého a nemovitého majetku, (dlouhodobých) pohledávek, závazků a souvisejícího finančního portfolia. Odběrateli je sestaven plán řešení nenadálé události s ohledem na likviditu jednotlivých aktiv, předpokládané budoucí příjmy rodiny a uspokojení jejích potřeb (zejm. nezbytných provozních nákladů). Poskytovatel se zavazuje poskytnout svou asistenci v případě událostí spojených s výpadkem příjmu, sestavení evidence finančního majetku a ekonomických návrhů pro úspěšné vyřešení situace.

Asistence v souvislosti s daňovým přiznáním

Poskytovatel asistuje Odběrateli v souvislosti s daňovým přiznáním (daň z příjmů), zejména pro něj získá, zprostředkuje, zpracuje anebo uspořádá podklady pro přípravu daňového přiznání, jež se týkají finančních produktů, které Poskytovatel zprostředkoval anebo které mu Odběratel svěřil do správy. Tato služba nezahrnuje poskytování daňového poradenství, zajištění zpracování daňového přiznání či jeho podání ani jakoukoliv komunikaci s finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnou či jiným orgánem veřejné moci nebo institucí.